Σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+στη Μνήμη Πέτρου, Βασιλικής, Παρασκευής, Παναγιώτη & Χαριλάου Τσαρμποπούλου, Αικατερίνης & Αθανασίου Χίνη, Aθηνάς & Σταύρου Αϊβαλή.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Καρύταινα το Τολέδο του Μοριά * σελίδες της εφημερίδας "Αρκαδικό Βήμα"-επιμέλεια σελίδας: Πέτρος Σ. Αϊβαλής (εγγονός του μπαρμπα-Πέτρου του Τσαρμπού) * για επικοινωνία:email: arkadikovima@gmail.com.*

________________________________________________________________________________________________________________________

Το τοπωνύμιο Καρταινα αναφέρεται στο Χρονικό του Μορέως. Δεν δέχεται προέλευση απο τα ελλ. Γρτυνα + Καρδιον, αλλά απο σλαβ. *Korytьna από koryto "αυλάκι", skr. sloven. Koritno, Koritna, βουλγ. Koritna. Επίσης αναφέρονται τα ονόματα: Caritina, Charitina 1465 Jacomo Barberigo (Sathas DI VI 20, oft), και το 1466: Caritene G. s. (s. Sathas DI VII 5). Επίσης: Vrusti, loco vicino alla Charitina (Sathas DI VI _________________________________________________________________________________________________________________________* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ελπίδα, Αγάπη,Υγεία, Ειρήνη…ΔΥΝΑΜΗ... * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ - Ἐνημέρωσις περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ 22 007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ἐνημέρωσις περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ»ἀείμνηστος Θεόδωρος Παλαμήδης διά τῆς Διαθήκης του εἶχε τήν ἐπιθυμίαν νά ἀνεγερθεῖ εἰς τήν ἰδιαιτέραν πατρίδα του, τήν Καρύταινα, Γηροκομεῖον διά τήν περίθαλψιν τῶν ἐχόντων ἀνάγκην συμπατριωτῶν του. Ἐπειδή ὅμως κατέστει ἀδύνατος ἡ ἀνοικοδόμησις καί λειτουργία τοιούτου ἱδρύματος εἰς τήν Καρύταιναν, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἐκφράζοντας τό κοινόν αἴσθημα καί τήν ἀνάγκην τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀπεφάσισε τήν λειτουργίαν οἴκου εὐγηρίας εἰς τήν ἕδραν τοῦ Δήμου, τήν Μεγαλόπολιν, εἰς ἰδιόκτητον χῶρον. Ἀφοῦ προηγήθη στατική μελέτη τοῦ ὑπάρχοντος κτηρίου εἰς τόν χῶρον τοῦ παλαιοῦ Ἁγ. Νικολάου, ἐκρίθη ἀναγκαία ἡ κατεδάφισίς του καί ἡ ἐκ νέου ἀνέγερσίς του. Ἀκολούθως τήν χρονικήν αὐτήν στιγμήν, ζητῶντας τήν βοήθειαν φορέων, προκειμένου νά ὑλοποιηθεῖ τό ἔργον, ἐλήφθη ἡ διαβεβαίωσις ἐκ τοῦ περιφερειάρχου Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, ὅτι ἡ Περιφέρεια θά ἀνελάμβανε τήν ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀνέγερσιν τοῦ κτηρίου. Γραπτή ἐπικαιροποίησις τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς ἐλάβαμε καί προσφάτως. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ κ. Περιφερειάρχης, ὁ ὁποῖος ἔχει κοσμήσει καί μέ ἄλλα ἔργα τήν περιοχήν μας, θά πραγματοποιήσει καί αὐτό τό θεάρεστον καί πολύ ἀναγκαῖον καί ἐπιθυμητόν ἔργον διά τήν Μεγαλόπολιν καί τήν εὐρύτερην περιοχήν μας. Ἀναμένομεν ὡς πρός τοῦτο σύντομα τά καλά νέα. Καλόν νέον ἐπίσης ὑπῆρξε ἡ συμφωνία τοῦ Μητροπολίτη μας κ. Ἰερεμίου καί τοῦ ἀξιοτίμου Δημάρχου Μεγαλοπόλεως κ. Διονυσίου Παπαδοπούλου, διά τήν ἀπό κοινοῦ προσπάθειαν πραγματοποιήσεως τοῦ ἔργου.

Τά γενόμενα ὡς πρός τήν ἐξέλιξιν τοῦ κληροδοτήματος ἔχουν ὡς ἑξῆς: Τήν Πέμπτην 20 Ὀκτωβρίου εἶχε ὁρισθεῖ δικάσιμος εἰς τό Ἐφετεῖον Πατρῶν, κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Δικηγόρου-διαχειριστοῦ τοῦ κληροδοτήματος κ. Νάκη. Τήν Μητρόπολιν Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ἐξεπροσώπησε ἡ Δικηγόρος Τριπόλεως κ. Παναγιώτα Παπαγεωργάκη καί ὁ Πρωτοσύγκελλος π. Ἰάκωβος Κανάκης, ἐνῶ τόν Δῆμον Μεγαλοπόλεως ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντῖνος Μιχόπουλος. Ὁ δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νάκης ἐπρότεινε εἰς τό δικαστήριον τήν προσφοράν τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος εἰς ἀπόρους οἰκογενείας καί ὄχι διά τήν λειτουργίαν τοῦ γηροκομείου καί ὅλως ἐπικουρικά, εἰς περίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τό Δικαστήριον ἔκρινε ὅτι δέν ἀξιοποιοῦντο τά χρήματα σωστά μέ αὐτόν τόν τρόπον - δηλαδή μέ τήν διανομήν εἰς τούς ἀπόρους-, νά προσφέρονταν εἰς τό Δεκάζειον γηροκομεῖον Τριπόλεως. Εἰς τό δικαστήριον ἐπαρουσιάσθη δικηγόρος ὁ ὁποῖος ἐκπροσωποῦσε τό προαναφερθέν Δεκάζειον γηροκομεῖον. Ἐζήτησε δέ νά μήν γίνει δεκτή ἡ πρότασις τοῦ δικηγόρου-διαχειριστοῦ τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος εἰς ἀπόρους, ἀλλά τά χρήματα νά δοθοῦν ἐξ΄ ὁλοκλήρου εἰς τό Δεκάζειον γηροκομεῖον. Ἡ Ἱερά Μητρόπολις κατέθεσε παρέμβασιν ζητῶντας τά χρήματα νά δοθοῦν εἰς τό γηροκομεῖον Μεγαλοπόλεως, ὅπου ἡ ἀνάγκη λειτουργίας του εἶναι ἀπαραίτητος τόσον διά τούς γέροντας τῆς περιοχῆς μας ὅσον καί διά τήν ἀπασχόλησιν νέων ἀνθρώπων. Τό δικαστήριον ἀπεφάσισεν ἀναβολήν τῆς δίκης διά τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2016. Ἕως τήν ἡμερομηνίαν αὐτήν ἡ Ἱερά Μητρόπολις, ὁ Δῆμος Μεγαλοπόλεως ἀλλά καί κάθε ἄλλος κοινωνικός φορέας ἤ πρόσωπον ὀφείλει νά ἀναλάβει πρωτοβουλίας προκειμένου νά ὑπάρξει αἴσιον ἀποτέλεσμα. Τό ζήτημα τοῦ Γηροκομείου δέν ἀφορᾶ οὔτε τόν Μητροπολίτην μόνον, οὔτε τόν Δήμαρχον μόνον, ἀλλά κάθε πολίτην, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ καί ἐνδιαφέρεται διά τόν τόπον καί τούς συνανθρώπους μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ